Skip to content
936 641 054 esports@castelldefels.org

1. Legislació aplicable

La privadesa de tota la informació, tant la facilitada per la persona usuària a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l’accessible a través del Web de l’Ajuntament de Castelldefels, està regulada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d’aquestes dades. Més informació a: Autoritat Catalana de Protecció de Dades

2. Finalitat dels tractaments de dades.

Les dades subministrades a l’Ajuntament de Castelldefels per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de prestar el servei que se sol·licita.

En cadascun d’aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si s’ha autoritzat aquest tractament.

A continuació es detalla la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les seves dades.

TRACTAMENTPERQUÈ ES FAN SERVIR LES DADES
Prestació de serveis i tràmits municipalsEs tractarà la informació per a la gestió del tràmit o servei que s'hagi sol·licitat. Les dades només seran cedides a altres Administracions públiques quan sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat, d'acord amb la clàusula informativa de cada tràmit i sol·licitud o consentiment exprés (si fos el cas), o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables a cada moment.
SubscripcionsEs remetrà informació dels serveis i activitats de l'Ajuntament. Les dades no seran cedides a tercers.
ActivitatsTractarem les dades per a la gestió de les activitats, cursos, tallers... organitzats per l'Ajuntament. Les dades no seran cedides a tercers.
Participació Ciutadana

Tractarem les dades per a la gestió del procés de participació ciutadana i per donar resposta a les propostes i qüestions que es plantegin. Les dades no seran cedides a tercers.
Bústia de contacte, queixes o suggerimentsTractarem les dades per contestar les diferents sol·licituds, qüestions o dubtes plantejats. Les dades no seran cedides a tercers.

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que se es va informar i es va autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les dades i no se cediran les dades a tercers excepte que s’hagi autoritzat expressament o hagi una habilitació legal.

La base legal per al tractament de les dades personals és l’execució de les competències de l’Ajuntament i per portar a terme els serveis que ens ha sol·licitat.

L’usuari subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a l’Ajuntament o a tercers. L’Ajuntament es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

3. Període de conservació:

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l’Ajuntament, i en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats legalment previstos.

4. Drets dels afectats

En qualsevol moment es podrà sol·licitar i obtenir informació de com i per a què l’Ajuntament està tractant les dades:

Accedir a les dades: sol·licitar quines dades té l’Ajuntament i quin ús es fa, i exercir el dret de portabilitat, si s’escau.
Rectificar les dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
Suprimir les dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d’elles, fora del que la normativa exigeixi conservar.
Limitar el tractament: sol·licitar un ús restringit de les dades d’acord amb els seus requeriments.
Oposar-se a un tractament: que no es faci un ús concret de les dades, fora del que la normativa exigeixi
Per a exercir qualsevol d’aquests drets podeu remetre un escrit al Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Castelldefels a la següent adreça: Plaça de l’Església nº1, 08860 Castelldefels (Barcelona) o per correu electrònic a: dpd@castelldefels.org.

5. Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’Ajuntament de Castelldefels, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de a la següent adreça:Plaça de l’Església núm. 1, 08860 Castelldefels (Barcelona) o per correu electrònic a: dpd@castelldefels.org.

6. Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana. Si es considera que l’Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.

Informació Legal

Back To Top