Skip to content
936 641 054 esports@castelldefels.org

La Secció d’esports té com a objectius garantir l’accés a l’esport i a la pràctica d’activitat física, a totes les persones que hi estiguin interessades, independentment de la seva edat, sexe o condició física. En aquest sentit és prioritari l’ajut a la promoció esportiva, entès com el suport envers els clubs i entitats esportives, l’esport escolar i el foment d’activitats esportives de lleure.

Així mateix, entenem l’esport com a un valor en dos sentits:

 • Pel foment de la salut, la qualitat de vida, la integració i l’oci actiu a Castelldefels i
 • per a la promoció de l’economia de la ciutat,  afavorint el potencial turístic de l’esport i la seva aportació al sector.
Complex Esportiu Can Roca
Carrer de Castanyer, s/n, 08860 Castelldefels, Barcelona

 

Activitat
Web municipal

Telèfon
936 641 054

Pàgina Web
www.castelldefelsfemesport.com

Correu-e
esports@castelldefels.org

Horaris:

Horari d’atenció a l’usuari

 • De dilluns a divendres de 8h a 14h
 • De dilluns a divendres de 16h a 20h

Tancat: 25 i 26 de desembre , 1 i 6 de gener, dilluns de Pasqua i l’1 de Maig.

Horari d’administració

 • De dilluns a divendres, de 9 a 15h

Horari d’atenció a les entitats:

 • Matins: De dilluns a divendres de 8 a 14h
 • Tardes: Dimarts i dijous de 16h a 19h

Descripció: 

 • Responsable tècnic: Albert Garcia

És l’àrea d’actuació municipal que té com a objectius garantir l’accés a l’esport i a la pràctica d’activitat física, a totes les persones que hi estiguin interessades.

*Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Servei de suport a clubs i entitats

L’objectiu d’aquest servei és col·laborar amb clubs i entitats en la seva tasca de promoció de l’esport, ja sigui des d’una vessant formativa, competitiva o de foment de l’oci actiu. +informació

 • Convocatòria anual de subvencions, per tal d’afavorir la promoció d’activitats esportives i la realització d’actes rellevants. +informació
 • Suport logístic  en l’organització d’esdeveniments amb els materials disponibles i col·laboració en la difusió de l’activitat.
 • Assessorament en qüestions legals, de formació i millora tècnica.

Servei d’activitats físiques, programes de salut i d’ús lliure

Aquest servei té com a objectiu facilitar a la ciutadania l’accés als equipaments esportius i als diferents programes de promoció de l’esport.

 • Programa d’abonats/des o usuaris/àries puntuals per accedir a fer un ús lliure de les piscines i sales de fitnes de les instal·lacions esportives municipals.
 • Programes esportius. Anualment i coincidint amb el calendari escolar, s’oferten una sèrie d’activitats dirigides, aquàtiques i en sala, per tal de donar resposta a la demanda dels diferents segments de la població.
 • Programes esportius d’estiu adreçats a diferents casals i activitats per als nois i noies de 5 a 15 anys.
 • Activitats puntuals. Al llarg de l’any s’oferten una sèrie d’activitats esportives, de promoció de l’esport; Festa de la bici, Pujada al Castell… etc.

Servei d’esdeveniments i turisme esportiu

Aquest servei té per objectiu que la ciutadania de Castelldefels compti amb una oferta d’esdeveniments esportius per a tots els públics i interessos durant tot l’any, coexistent amb els esdeveniments en l’àmbit nacional o internacional, populars i competicions  d’àmbit local o provincial.

Servei de l’esport escolar

Aquest servei té com a objectiu la promoció i el desenvolupament d’activitats i programes esportius entre la població escolar de la ciutat, mitjançant:

 • L’elaboració del programa anual d’activitats amb la col·laboració dels responsables dels centres educatius per a tal de cobrir les necessitats dels centres.
 • La coordinació de les activitats dels centres i entitats participants en les diferents activitats.
 • La convocatòria de subvencions  per a la promoció esportiva. (+informació)

Servei de comunicació i promoció

Aquest servei té com a objectiu realitzar una difusió adequada de totes les activitats i esdeveniments esportius realitzats a la ciutat de Castelldefels i organitzats per l’Ajuntament o entitats esportives en diferents mitjans.

 

Servei de suport a clubs i entitats

 • Assolir en l’enquesta anual de satisfacció de les entitats esportives, una nota mínima de 7 de 10, respecte al servei que els oferim.
 • Solucionar les incidències i peticions respecte al servei de manteniment de les entitats esportives en un termini no superior a tres dies laborables.
 • Realitzar dues formacions anuals dintre del Pla de formació actiu per a les entitats esportives.

Servei d‘activitats físiques, programes de salut i d’ús lliure

 • Fer una oferta d’activitats aquàtiques i de salut d’un mínim de 500 places adreçades a diferents tipologies i franges d’edat.
 • Realitzar activitats totalment accessibles de natació amb nens i nenes amb necessitats específiques de suport educatiu en horari escolar i extraescolar.
 • Modificar trimestralment l’oferta d’activitats dirigides si la seva demanda és inferior al 20% de les places ofertades.
 • Donar resposta i atendre amb un màxim de 24h les queixes sobre neteja.
 • Fer una enquesta anual de satisfacció dels serveis dels programes d’activitats físiques i aquàtiques amb una qualificació mínima de 7 de 10 respecte al servei que els oferim.

Servei d’esdeveniments i turisme esportiu

 • Realitzar 5 esdeveniments esportius anuals d’àmbit nacional o internacional amb repercussió social, esportiva i econòmica.
 • Realitzar 7 esdeveniments esportius d’àmbit local provincial o autonòmic, tornejos esportius amb repercussió esportiva per a la ciutat.
 • Realitzar 12 esdeveniments esportius populars i participatius anuals.

Servei de l’esport escolar

 • Realitzar anualment 6 jornades amb modalitats esportives diferents, adaptades i inclusives pel col·lectiu d’escolars de l’etapa primària.
 • Realitzar anualment 4 jornades amb modalitats esportives diferents, adaptades i inclusives pel col·lectiu d’escolars de l’etapa educativa secundària.
 • Realitzar 3 formacions anuals per a les escoles del municipi durant el curs escolar.
 • Fomentar l’esport escolar mixt en les etapes de primària amb una representació igualitària entre nens i nenes a totes les activitats.
 • Implementar valors de joc net, educació i respecte mitjançant la conscienciació i formació d’entrenadors, àrbitres i organitzadors, a l’esport escolar, tant en trobades escolars com en competició reglada.

Servei de comunicació i promoció

 • Tenir tota la informació de l’àrea d’esport penjada i actualitzada a la web.
 • Fer un mínim de 2 publicacions setmanals a Facebook
 • Publicar un mínim de 2 notícies esportives setmanals en el Castell.org

Servei de suport a clubs i entitats

 • Grau de satisfacció enquesta anual.
 • % de resolucions de les incidències i peticions respecte al servei de manteniment de les entitats esportives amb un termini no superior a 3 dies laborables.
 • Nombre de formacions anuals i nombre de participants.

Servei d’activitats físiques, programes de salut i d’ús lliure

 • Nombre de cursets amb un mínim de 500 places ofertades entre les diferents tipologies i franges d’edat.
 • % de cobertura de places atorgades respecte les ofertades de tots els cursets.
 • Nombre d’oferta de places en tots els cursets.
 • Nombre de classes substituïdes com a conseqüència de no assolir un mínim un 20% d’assistència de les classes ofertades.
 • Nombre de queixes anuals i temps de resposta.
 • Grau de satisfacció enquesta anual.

Servei d’esdeveniments i turisme esportiu

 • Nombre d’esdeveniments anuals d’àmbit nacional o internacional amb repercussió social, esportiva i econòmica.
 • Nombre d’esdeveniments esportius d’àmbit local provincial o autonòmic, tornejos esportius amb repercussió esportiva per a la ciutat.
 • Nombre d’esdeveniments esportius populars i participatius anuals.
 • Nombre de participants.

Servei de l’esport escolar

 • Nombre de centres escolars participants a jornades amb modalitats esportives diferents, adaptades i inclusives pel col·lectiu d’escolars de l’etapa primària.
 • Nombre de centres escolars participants a jornades amb modalitats esportives diferents, adaptades i inclusives pel col·lectiu d’escolars de l’etapa educativa secundària. Nombre de participants.
 • Nombre de formacions anuals per a les escoles del municipi durant el curs escolar. Nombre de participants.
 • Nombre de participació i % de gènere en l’esport escolar en les etapes de primària.
 • Grau de satisfacció dels arbitres per valorar la conducta esportiva dels participants.

Servei de comunicació i promoció

 • Nombre de queixes per manca d’informació.
 • Nombre de publicacions setmanals a Facebook.
 • Nombre de publicacions esportives en el Castell.org

 

Indicadors:

Drets i deures generals de la ciutadania

Drets generals de la ciutadania

 • Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d’una forma àgil de tot allò que us pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals.
 • Presentar una queixa o reclamació per l’omissió de tràmits o per l’endarreriment injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en general, per qualsevol manca d’atenció o anomalia en el funcionament dels serveis.
 • Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció personalment en un termini inferior a 30 dies naturals.
 • Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals.

Deures generals de la Ciutadania

 • Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis.
 • Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o citacions.
 • Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal.
 • Respectar l’ordre d’atenció.
 • Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que puguin afectar a la prestació d’un servei o les relatives a un procediment.
 • Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa.
 • Contribuir al finançament del cost del servei, d’acord amb la normativa

Suggeriments, idees, comentaris i queixes

 • Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres oficines o de la  web: castelldefels.org/suggeriments/
 • Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim de 30 dies.
Back To Top