Skip to content
936 641 054 esports@castelldefels.org
 1. El Complex Esportiu Municipal de Can Roca, en endavant CEM, és una instal·lació esportiva gestionada per l’Ajuntament de Castelldefels, en endavant AJC. L’objectiu d’aquesta normativa és regular l’ús d’aquesta instal·lació per a les persones o els grups que hi vulguin accedir.
 1. El CEM és un equipament públic de lliure concurrència, sense cap mena de discriminació per raó de sexe, raça, religió, opinió o qualsevol condició o circumstància personal o social. No obstant això, els usuaris i les usuàries hauran de respectar les normes de règim interior establertes per a l’accés a l’ esmentada instal·lació. L’AJC prendrà les mesures que consideri oportunes contra els comportaments antisocials o violents dels usuaris i usuàries de les instal·lacions esportives municipals i/o acompanyants, sense perjudici del que es disposa a l’apartat de Règim sancionador i sancions.
 1. Es considerarà usuari/ària tota aquella persona que estigui al corrent de pagament d’una modalitat de servei o que havent pagat l’entrada, estigui utilitzant alguns dels serveis a què li dóna dret el pagament del preu públic. Distingirem els tipus d’usuaris/àries següents: a) Abonats/des: persones que tenen el corresponent abonament que els permet entrar a les instal·lacions i gaudir dels espais i serveis que hi tenen inclosos, dins dels horaris establerts en cada una de les diferents modalitats. b)Cursetistes: Persones que, siguin abonades o no, gaudeixen d’unes activitats i uns espais als quals s’han inscrit. c)Puntuals: Usuaris/àries ocasionals.
 1. El catàleg d’abonaments, activitats dirigides, entrades puntuals, etc., així com les seves característiques, horaris, preus etc. serà publicat per l’AJC a la web castelldefelsfemesport.com.
 1. Aquestes normes són d’obligatori compliment per a tots els usuaris i usuàries del CEM, bé siguin individus o grups. Pretenen que s’hi observi un comportament adequat, que s’hi mantingui la convivència i l’ordre públic, i impedir tota mena d’actes que puguin perjudicar la propietat, la higiene i l’aspecte de la instal·lació, així com ser la norma de convivència entre totes les persones usuàries.  L’AJC es compromet a donar el màxim coneixement del contingut d’aquest reglament als usuaris i usuàries del CEM fent ús dels mitjans de difusió adients.
 1. El desconeixement del contingut d’aquest reglament no beneficiarà a ningú que s’empari en aquesta circumstància, en el cas d’incompliment de les seves disposicions. En el cas d’abonaments familiars, el titular es compromet a donar difusió d’aquest reglament a la resta de membres que formin part de l’abonament.
 1. A les persones o grups que contravinguin aquestes normes se’ls aplicarà el règim sancionador (punt 4 d’aquesta normativa).

Capacitat màxima, llista d’espera, reserva d’aforament, preus públics i calendaris i horaris:

1.-L’espai esportiu ha anat evolucionant amb el temps. Per un costat  l’augment i la diversificació de les activitats esportives i per altre el perfeccionament i la tecnificació de l’esport que ha generat un procés de modernització i evolució tecnològica dels espais.

El CEM Can Roca, per les seves característiques de dimensió com per les peculiaritats tècniques dels seus elements constructius ofereixen una capacitat màxima d’ocupació, que pot variar en el temps en funció de l’oferta esportiva que en cada moment es pugui oferir.

Tot això genera que es puguin produir situacions en que la demanda superi l’oferta, per la qual cosa s’obrirà una llista d’espera que es gestionarà per rigorós ordre de sol·licitud tal com es detalla tot seguit:

a) Un cop es consideri que l’aforament del CEM és màxim, s’obrirà una llista d’espera per rigorós ordre d’inscripció en la mateixa.

b) Una vegada oberta novament la possibilitat d’inscripció, es notificarà a l’interessat/da la possibilitat de disposar d’un abonament via SMS i/o e-mail.

c) A partir del dia següent a la notificació, l’interessat/da disposarà de 10 dies laborables per contactar amb el CEM Can Roca i programar una cita per formalitzar l’abonament. Passat aquest temps sense resposta, s’entendrà que la petició ja no interessa, s’eliminarà de la llista i s’avisarà a la següent persona.

Per tal de garantir la possibilitat d’inscripció als usuaris empadronats a la ciutat,  es limita a un 10 % de la capacitat màxima d’ocupació per a usuaris no empadronats a Castelldefels.

2.-  L’AJC estableix una sèrie de preferències a l’hora d’optar a un abonament:

 • Motius mèdics: Les persones empadronades a Castelldefels que aportin un informe mèdic emès pel Servei Català de la Salut on es prescrigui l’exercici físic de manera raonada, podran abonar-se de manera preferent. L’informe haurà d’especificar si és o no una malaltia crònica.
 • Malaltia NO crònica: Abonament individual trimestral. Renovable a condició  que s’aporti un nou informe mèdic actualitzat abans del venciment. Superada la , es tornarà a la llista d’espera en el mateix punt.
 • Malaltia crònica: Qualsevol tipus d’abonament individual. Renovable automàticament.

A tal efecte, l’AJC de Castelldefels reserva un 8% de l’aforament del CEM Can Roca. En cas que es cobreixin totes les places, s’obrirà una llista d’espera, que es gestionarà de la forma descrita al principi d’aquest apartat.

Les persones amb risc d’exclusió social i/o en situació de vulnerabilitat podran abonar-se de manera preferent. Aquestes persones caldrà que aportin un informe complet del Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Castelldefels on s’indiquin els motius pels quals es prescriu la pràctica d’exercici físic.

A tal efecte, l’AJC de Castelldefels reserva un 1% de l’aforament del CEM Can Roca. En cas que es cobreixin totes les places, s’obrirà una llista d’espera, que es gestionarà de la forma descrita al principi d’aquest apartat.

3. L’accés i ús dels serveis del CEM implica el pagament del corresponent preu públic, regulat per les ordenances fiscals de l’AJC.

4. L’AJC establirà l’horari d’obertura, que es comunicarà mitjançant la publicació del calendari anual abans de la finalització de l’any anterior: www.castelldefelsfemesport.com. Aquest es podrà modificar amb motiu d’actes extraordinaris, que es comunicaran amb el màxim d’antelació possible.

5. L’entrada al CEM queda exclusivament reservada als seus usuaris.

6. Es recomana que tots els usuaris passin les revisions mèdico-esportives corresponents a fi de garantir una salut adequada a la pràctica esportiva i una prescripció d’activitat física personalitzada.

 1. El CEM està equipat amb un sistema de control d’accés totalment mecanitzat.En el moment de la inscripció, es farà entrega a cada usuari (abonats i cursetistes) d’un element d’identificació personal i intransferible que incorpora un xip de proximitat i que es lliurarà de forma gratuïta a abonats i cursetistes no abonats.  Aquest element és imprescindible per travessar la línia de torns a l’entrada i sortida del CEM i podrà ser demanat per qualsevol membre del personal del CEM.

L’element d’identificació serà:

 • Abonats/des a partir de 14 any: polsera de silicona
 • Abonats/des menors de 14 anys i cursetistes no abonats:  targeta
 1. L’AJC podrà canviar els elements d’identificació per qüestions de funcionament intern.
 2. El duplicat de la targeta o polsera per pèrdua, sostracció o qualsevol altre motiu no imputable a l’AJC, implicarà el pagament del corresponent preu públic.
 1. En el moment de l’accés a la instal·lació, els abonats, amb caràcter general, caldrà també que confirmin la identitat mitjançant  un lector biomètric. L’usuari haurà d’autoritzar que es reculli i es tracti l’empremta digital per a generar la identificació necessària del control d’accés. El control d’accés és imprescindible per a la gestió d’usuaris i la seguretat de les instal·lacions. . L’AJC  no emmagatzema en cap cas l’empremta digital, essent impossible la identificació de persones únicament amb aquesta informació. El patró generat a partir d’ella i que permet l’accés,  queda emmagatzemat en la polsera que l’usuari posseeix i que ha d’utilitzar per a poder accedir al recinte. En cas de que l’usuari o usuària no desitgi utilitzar aquest sistema d’identificació ho podrà indicar als responsables del centre en el moment de la seva inscripció i se’l possibilitarà l’accés a les instal·lacions identificant-se personalment a recepció en cada entrada que realitzi.
 1. Els abonats/des a partir dels 14 anys hauran de portar visible al canell la polsera identificativa durant el temps que romanguin a la instal·lació.
 1. Els usuaris/àries que vulguin entrar a la instal·lació sense polsera o targeta, hauran d’identificar-se al punt d’atenció a l’usuari, en endavant PAU. Només  s’hi permetrà l’accés sense el corresponent element d’identificació  dues vegades cada mes natural; la següent caldrà abonar el corresponent preu públic.
 1. Normes bàsiques referents als accessos i horaris:

a) Els usuaris/àries hauran d’abandonar el CEM sense sobrepassar l’hora màxima de sortida que marquen les seves modalitats d’accés.

b) Els serveis esportius tancaran 30 minuts abans del tancament total del CEM.

c) L’hora límit d’accés al CEM serà de 30 minuts abans de l’hora de tancament total.

d) En el cas de cursetistes no abonats/des, l’AJC marcarà els horaris d’accés i sortida als vestidors assignats en funció del tipus d’activitat.

 1. Per tal d’adaptar-se a les recomanacions dels organismes recaptatoris, de conformitat amb les directives europees sobre aquest assumpte, així com per qüestions relatives a la seguretat d’usuaris i treballadors en el CEM, es suprimeix l’efectiu (paper moneda, moneda metàl·lica, xecs al portador) com a forma de pagament vàlida. Aquesta limitació no resultarà aplicable als pagaments i ingressos realitzats en entitats bancàries col·laboradores. També es podrà fer el pagament de les autoliquidacions via:  orgt/diba.cat, tràmit Pagament d’impostos i multes, a més de les entitats bancàries col·laboradores.
 1. En abonaments, cursos i serveis, la forma de pagament serà la domiciliació bancària. Per a supòsits puntuals (pagaments a través de la web, inscripcions posteriors a l’inici del servei, tiquets d’accés puntual al CEM, etc.) s’admetran pagaments amb targeta bancària (de crèdit i/o dèbit).
 2. Tots els usuaris/àries titulars d’un compte corrent hauran de signar en el mateix moment i punt d’inscripció, la corresponent ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA (domiciliació bancària).
 3. En el cas de menors d’edat que contractin un abonament, caldrà que el pare/mare/tutor (titular) autoritzi expressament la inscripció, així com signar el mandat SEPA.
 4. Per donar d’alta un abonament/curs/servei caldrà la documentació següent:
 • DNI/ NIE/ Passaport original.
 • Document bancari original que acrediti la titularitat del compte.
 • Abonaments familiars: Llibre de família o certificat de residència conjunta, amb un mínim de 2 anys de convivència.
 1. En el cas d’abonaments i serveis, l’accés i/o l’ús, serà efectiu una vegada formalitzat el tràmit d’alta.
 1. És responsabilitat de l’usuari comunicar al Punt atenció a l’usuari o al correu electrònic abonats.esports@castelldefels.org, qualsevol canvi respecte a les dades personals que va proporcionar en el moment de l’alta.
 1. Durant els mesos de juny, juliol i agost no es tramitaran abonaments mensuals.
 1. Els abonaments i serveis es renovaran automàticament en la mateixa modalitat i duració sempre que el titular/usuari no comuniqui la baixa en temps i forma.
 2. Les activitats programades es renovaran automàticament, durant la temporada, en la mateixa modalitat i període, sempre que el titular no comuniqui la baixa en temps i forma.
 3. Per a les inscripcions de nova temporada s’obrirà un període d’inscripció preferent per als/les cursetistes que ja hagin estat inscrits durant la temporada anterior.
 4. Les baixes o canvis de tipus d’abonaments hauran de ser comunicades pel titular presencialment al PAU o al correu electrònic esports@castelldefels.org fins al dia 20 del mes anterior de la data de renovació, cas que el dia 20 fos cap de setmana o festiu, comptarà el següent dia laborable. En el cas dels cursos programats, l’AJC informarà degudament als/les cursetistes de les dates per tramitar la baixa, canvi de curs, etc.
 5. La baixa d’un abonament individual en el qual l’usuari/ària sigui menor d’edat, només podrà ser sol·licitada pel titular (pare/mare/tutor).
 6. La baixa d’un dels components d’un abonament familiar, podrà esser atesa per petició expressa de la persona interessada o del titular de l’abonament. Aquesta baixa no donarà dret a la modificació de l’abonament fins a la seva renovació .
 7. Durant el període que duri la modalitat d’accés contractada, s’acceptaran canvis d’abonaments amb limitació horària a abonaments amb horari total o d’individuals a familiars. El canvi implicarà el pagament de la part proporcional del període afectat.
 8. Les baixes o canvis comunicats fora de termini es penalitzaran amb el preu públic corresponent.
 9. La petició de baixa d’un abonament/servei/curs abans de la finalització del període de servei per un motiu no imputable a l’AJC implicarà la devolució dels imports d’acord amb el que estableix l’article 8, gestió de preus públics de l’Ordenança fiscal número 22) aprovada anualment pel Ple de l’Ajuntament i que es detalla tot seguit: 
 • Si no s’ha iniciat el servei: 75 % del preu pagat.
 • Si el servei s’està prestant i no arriba a la meitat de la prestació: 50 % del preu pagat.
 • Si el servei s’està prestant i ultrapassa la meitat de la prestació: 0 % del preu pagat.
 1. El titular de l’abonament familiar podrà demanar l’intercanvi de la condició d’abonat entre membres del mateix nucli familiar.

L’intercanvi implicarà el pagament del corresponent preu públic així com el pagament de la possible diferència tarifària.

L’intercanvi no donarà dret a cap devolució econòmica.

No es farà cap descompte ni devolució per “parada tècnica”.

El pagament dels abonaments es farà sempre per domiciliació bancària i es passaran a cobrament entre  l’1 i el 15 de cada mes, d’acord amb el tipus d’abonament: mensual; trimestral o anual.

Els abonaments permeten l’ús del serveis següents: Piscina, zona de benestar i salut (sauna, hidromassatges, dutxes wellness i  bany de vapor), sala fitness i accés a les activitats dirigides obertes. Els horaris, edats d’accés, normativa dels espais etc., estan recollits al  Reglament específic d’usuaris del CEM Can Roca.

Els períodes de cobrament es podran modificar mitjançant acord exprés de la Junta de Govern Local, i es notificaran als interessats.

 1. Puntualment, tant en abonaments com en activitats programades, es giraran els rebuts de les renovacions o les noves altes, coincidint amb les dates que es passi la remesa de renovacions.
 2. Les devolucions de rebuts domiciliats per parts dels usuaris/àries es gestionaran de la manera següent:

Es notificarà a l’usuari, el qual disposarà de 15 dies hàbils per liquidar el deute mitjançant targeta de crèdit al punt d’atenció a l’usuari o a través de l’àrea d’usuaris del web www.castelldefelsfemesports.com

Passat aquest període sense que l’usuari hagi liquidat el deute, l’abonament, activitat dirigida o servei es donarà de baixa i se seguirà, a partir d’aquest moment, si s’escau, el procediment cobrador pertinent.

 1. Serà possible sol·licitar la suspensió d’un abonament individual anual o trimestral durant un període mínim de 3 mesos i un màxim de 6.  Els supòsits per acollir-s’hi seran els següents:
 2. Salut: Caldrà aporta un informe mèdic que indiqui la impossibilitat de continuar amb la pràctica esportiva. Per causes de malaltia greu o intervenció quirúrgica, el període de suspensió podrà ser inferior a aquests 3 mesos.
 3. Canvi temporal de domicili per motius laborals. Caldrà aportar el corresponent document que així ho acrediti.
 4. Qualsevol altra circumstància no descrita en els punts anteriors serà valorada pel cap de la Secció d’Esports.
 5. La suspensió implicarà el pagament del corresponent preu públic.
 6. Les peticions caldrà presentar-les per escrit al PAU o al correu electrònic esports@castelldefels.org, adjuntant la documentació que escaigui.

D’acord amb la Llei 1/1982 de 5 de maig de Protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, no és permès en el CEM fer ús d’aparells de fotografia o que enregistrin imatges (sigui càmeres de vídeo o telèfons mòbils).

En cas de voler dur a terme una filmació o fotografia, cal demanar autorització per escrit a la Secció d’Esports. L’AJC no es farà responsable del mal ús que se’n pugui fer de les imatges preses al CEM, sense el seu consentiment, permís o autorització.

La gestió del servei implica el tractament de dades dels usuaris i abonats per part del CEM de Can ROCA. Els usuaris són responsables de la veracitat de les dades reflectides a l’alta i de lliurar únicament les dades dels seus fills/filles o menors tutelats.

D’acord el que estableix l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades seran tractades per a gestionar els serveis i usuaris del CEM, d’acord amb el seu consentiment. El Responsable de Tractament és l’Ajuntament de Castelldefels.

Les dades dels participants no seran cedides a tercers, llevat que sigui necessari de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment o de disposar del seu consentiment inequívoc, segons el cas.

S’informa als usuaris que el CEM disposa d’un sistema de Videovigilància per a garantir la seguretat de les instal·lacions i les persones, garantint en tot moment la intimitat i privacitat de les persones. Per a més informació del tractament de dades personals que es realitza pot consultar la política de privacitat de l’Ajuntament de Castelldefels.

Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Castelldefels, Plaça de l’Església Nº1 08860 Castelldefels (Barcelona) o mitjançant instància general a la seu electrònica.

L’Ajuntament de Castelldefels es compromet a garantir amb el deure de secret i la confidencialitat de les dades personals, aplicant les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la normativa vigent.

CONDICIONS D’ÚS DELS ESPAIS I SERVEIS DEL CEM

ÉS OBLIGATORI

 1. Respectar els carrils destinats a les diferents activitats (bany, cursets, natació programada…) i la tipologia d’ús (carril lent, carril ràpid, circuit…) que estaran sempre degudament senyalitzats. L’ocupació de les piscines es pot consultar a la web www.castelldefelsfemesport.com
 2. Que els menors d’edat estiguin acompanyats i controlats en tot moment per una persona adulta i dins del seu camp de visió, quan es trobin dins de l’aigua o al voltant de la piscina.
 3. Complir les normes i consells donats pels tècnics/tècniques i/o socorristes així com a guardar el respecte necessari vers els treballadors del CEM i de la resta d’usuaris.
 4. Dutxar-se abans d’entrar a la piscina.

NO ÉS PERMÈS

 1. Introduir objectes de vidre, llaunes o qualsevol altre material semblant.
 2. Accedir a les piscines a les persones que no requereixin les condicions higièniques mínimes.
 3. Portar joguines, matalassos, inflables, flotadors o altres materials de fora de la instal·lació per garantir la seguretat i les condicions higièniques de l’aigua.
 4. Córrer, saltar, empènyer, enfonsar o practicar jocs o cap mena d’activitat perillosa pugui molestar o portar a risc físic per als practicants o resta d’usuaris/àries.
 5. Fer ús de les piscines si es pateixen afeccions a la vista, a la pell o es té una ferida oberta.
 6. Banyar-se amb tiretes així com penjolls, o qualsevol altre adorn que suposi un risc evident per al banyista i la resta d’usuaris. El CEM podrà exigir la presentació d’un certificat mèdic en el cas que es detecti qualsevol possibilitat de risc per a la resta d’usuaris/àries.
 7. Fumar, menjar, portar xiclets, ni entrar amb bosses.
 8. L’accés als espais reservats al personal tècnic i farmaciola.
 9. Fer servir cap gel o sabó a les dutxes de la platja de la piscina.
 10. Accedir al vas d’aigua amb cremes, oli, greixos o altres al cos.
 11. Travessar els carrils, ja que es pot interrompre l’activitat d’altres usuaris.
 12. Fer servir peces de roba íntima o de carrer per banyar-se. 13. Utilitzar aparells sonors o musicals que puguin destorbar els espais d’ús comunitari.
 13. El contacte amb l’aigua de la piscina si es porten greixos al cos.
 14. Accedir a la platja de piscina exclusivament amb roba de bany, barnús o tovallola, xancletes i casquet de bany, exceptuant-ne les visites puntuals autoritzades pel responsable del CEM que caldrà que portin protectors específics per al calçat.
 15. Guardar el respecte necessari a les instal·lacions i tots els seus elements i evitar trencaments, usos indeguts, desperfectes, etc.
 16. Nedar sempre per la dreta i circular caminant per la vora de la piscina.
 17. Tenir la autorització del socorrista per l’ús de material específic per l’entrenament i la pràctica de la natació del CEM o propi.

ES RECOMANA

 1. Dutxar-se després de sortir de l’aigua.
 2. L’ús d’ulleres d’aigua.

EDATS, AUTORITZACIONS

 1. Els abonat/des amb edats de 14 i 15 anys podran accedir sols al recinte de la piscina amb una autorització signada pel seu pare/mare/tutor.
 2. A partir de 16 anys hi poden accedir presentant el DNI siguin abonats o no.
 3. Els menors de 14 anys, abonat/da o no, han d’entrar amb un adult responsable directe.
 4. Un adult podrà fer-se responsable d’un màxim de 3 menors, a excepció del cas que tots siguin descendents.
 5. Seran els pares/mares/tutors els qui assumiran totes les responsabilitats que el comportament dels infants i menors d’edat puguin ocasionar.

ALTRES:

Aforament Piscines:

Piscina polivalent120 persones
Piscina ensenyament30 persones
Piscina telescòpica80 persones dins de l’aigua/ 120 platja
piscina.

Horaris:

Dilluns-divendres:7 – 22 h (tancament instal·lació 22.30 h)
Dissabtes:8 – 20.30 h (tancament instal·lació 21 h)
Diumenges i festius:8 – 14.30 h (tancament instal·lació 15 h)

En el cas de la piscina telescòpica durant el període d’estiu, per tal de garantir la possibilitat d’accés als abonats del CEM, es destinarà a usuaris no abonats un 15 % de l’aforament del recinte (30 persones), d’aquest percentatge, es destinarà un 20% (6 persones) a persones no empadronades a Castelldefels.

Per necessitats del servei, l’Ajuntament de Castelldefels pot canviar l’horari d’obertura i la disposició dels carrils quan ho consideri oportú. Aquests horaris poden modificar-se i/o reduir-se durant els mesos d’estiu, el Nadal i la resta de períodes vacacionals.

ÉS OBLIGATORI

 1. Guardar el respecte necessari a les instal·lacions i tots els seus elements i evitar trencaments, usos indeguts i desperfectes.
 2. Guardar a dins dels armariets tots els efectes personals. No es poden deixar efectes personals a les banquetes, penjadors, etc.
 3. Llençar a les papereres papers, ampolles, tiretes, etc.
 4. Deixar els vestidors en bones condicions per a la resta d’usuaris que vindran després.
 5. Buidar els armariets individuals (excepte els de lloguer) i deixar-los lliures un cop finalitzada l’activitat. En cas contrari, s’obriran cada nit i se’n buidarà el contingut. Per fer això es trencaran els cadenats oblidats que hi hagi posats. L’AJC no es responsabilitza ni del cadenat ni dels objectes que puguin haver dins l’armariet.
 6. Deixar lliure els vestidors en els horaris establerts en cada modalitat d’abonament.
 7. Adreçar-se al personal del CEM en el cas de tenir problemes amb el pany de l’armariet, no forçar-lo.

NO ÉS PERMÈS

 1. Menjar als passadissos i als vestidors.
 2. Introduir objectes de vidre o de qualsevol altre material que no sigui irrompible.
 3. Dipositar als armariets individuals, siguin de lloguer o d’ús puntual, menjar, substàncies tòxiques o químiques, dispositius explosius o incendiaris, armes de foc, armes en generals així com qualsevol material no relacionat amb la pràctica esportiva.
 4. Afaitar-se, depilar-se, tallar-se les ungles, exfoliar-se, tenyir-se els cabells o qualsevol altra acció que generi restes.
 5. Accedir a la zona de peus nets i a la piscina vestit, ni amb calçat de carrer, excepte personal autoritzat.
 6. Fumar en tota la instal·lació.
 7. Fer ús de mitjons de piscina fora de la platja de piscina.
 8. Accedir als vestidors d’un dels sexes, d’infants de l’altre sexe a partir de 7 anys.
 9. Accedir als vestuaris a les persones que no compleixin les condicions higièniques mínimes.

ES RECOMANA

 1. Els armariets són un servei per a l’usuari, d’ús sota la seva responsabilitat. No és un servei de dipòsit, de manera que en cap cas l’AJC es farà responsable del que s’hi hagi guardat a dins. Es recomana, doncs, ser especialment curós a no guardar-hi cap mena d’objectes de valor.
 2. Per motius d’higiene, utilitzar xancletes.
 3. Fer un bon ús de l’aigua i dutxar-se el temps necessari. 4. En cas que un usuari/ària perdi la clau, oblidi la combinació o qualsevol altra circumstància que impedeixi obrir el seu armariet, s’haurà de tallar el cadenat per accedir al contingut de l’armariet.
  • L’AJC no es responsabilitzarà del cost del cadenat ni de la seva reposició.
  • Abans de tallar el cadenat, l’usuari es compromet a fer-se càrrec de les despeses que poguessin generar-se en el cas que la taquilla oberta finalment no sigui la seva.

ALTRES

 1. L’aforament màxim dels vestidors d’abonats és de 54 persones al vestuari d’homes i 51 vestuari de dones.
 2. És responsabilitat exclusiva de pares/mares/tutors legals el comportament que els infants i menors d’edat tinguin en tot el recinte de la instal·lació.
 3. Seran els pares/mares/tutors legals els qui assumiran totes les responsabilitats que el comportament dels menors d’edat puguin ocasionar.
 4. La direcció del CEM es reserva el dret d’obrir tots els armariets si ho creu convenient, per tal de dur a terme controls de seguretat, d’higiene o preventius.
 5. L’AJC es reserva el dret de poder canviar la distribució dels vestidors o la utilització d’armariets individuals a fi de millorar el funcionament general de la instal·lació.

EN QUINS CASOS ES PODEN UTILITZAR?

Amb caràcter general, aquests vestidors són per donar servei a una persona adulta acompanyada d’un nen/nena a partir de 7 anys i de diferent sexe, a persones amb mobilitat reduïda acompanyades d’un/a assistent de diferent sexe, així com per a altres circumstàncies valorables pel personal del CEM.

ÉS OBLIGATORI

 1. Demanar indicacions i permisos al personal del PAU per sol·licitar-ne l’ús.
 2. Deixar-los lliures una vegada s’han utilitzat, no són vestidors d’ús privat.
 3. Tenir cura de tots els elements de la instal·lacions i tots els seus elements i evitar trencaments, usos indeguts i desperfectes.
 4. Guardar a dins dels armariets tots els efectes personals. No es pot deixar res a les banquetes, penjadors, etc.
 5. Llençar a les papereres: papers, ampolles, tiretes, etc.
 6. Deixar els vestidors en bones condicions per a la resta d’usuaris que vindran després.
 7. Buidar els armariets individuals (excepte els de lloguer) i deixar-los lliures un cop finalitzada l’activitat. En cas contrari s’obriran cada nit i se’n buidarà el contingut. Per fer això es trencaran els cadenats oblidats que hi hagi posats. L’Ajuntament de Castelldefels no es responsabilitza ni del cadenat ni dels objectes que puguin haver dins l’armariet.

NO ÉS PERMÈS

 1. Dipositar als armariets individuals, siguin de lloguer o d’ús puntual, menjar, substàncies tòxiques o químiques, dispositius explosius o incendiaris, armes de foc, armes en general, així com qualsevol material no relacionat amb la pràctica esportiva.
 2. Afaitar-se, depilar-se, tallar-se les ungles, exfoliar-se, tenyir-se els cabells o qualsevol altra acció que generi restes.
 3. L’accés als vestuaris a les persones que no compleixin les condicions higièniques mínimes.

ALTRES

 1. És responsabilitat exclusiva de pares/mares/tutors legals el comportament que els infants i menors d’edat tinguin en tot el recinte de la instal·lació.
 2. Seran els pares/mares/tutors legals els qui assumiran totes les responsabilitats que el comportament dels menors d’edat puguin ocasionar.
 3. La direcció es reserva el dret d’obrir tots els armariets si ho creu convenient, per tal de dur a terme controls de seguretat, d’higiene o preventius.
 4. L’Ajuntament de Castelldefels es reserva el dret de poder canviar la distribució dels vestidors familiars o la utilització d’armariets individuals a fi de millorar el funcionament general de la instal·lació.

ÉS OBLIGATORI

 1. Seguir les indicacions del personal tècnic de la instal·lació.
 2. Dutxar-se amb aigua tèbia i eixugar-se bé abans d’entrar al bany de vapor.
 3. Accedir-hi amb roba de bany. No es pot, de cap manera, entrar-hi sense aquesta peça de roba o fer-ho servir amb altres peces de roba no específiques per al bany.
 4. Col·locar tovallola per seure o estirar-se. No es pot utilitzar cap producte de cosmètica, ja que no és gens recomanable i deteriora els seients.
 5. Cal consultar un professional mèdic si teniu alguna contraindicació, especialment en cas de patir hipertensió y/o cardiopaties.

NO ÉS PERMÈS

 1. L’accés als menors de 16 anys, dones embarassades, persones amb problemes vasculars, cardiopaties, etc.
 2. Introduir-hi substàncies o productes inflamables (esprais, colònies, alcohol, etc.)
 3. Afaitar-se, depilar-se, tallar-se les ungles, exfoliar-se, tenyir-se els cabells o qualsevol altra acció que generi restes.
 4. Deixar tovalloles o barnussos als bancs per tal de guardar lloc per a altres persones.
 5. L’accés amb joies, anells, rellotges, penjolls, telèfons mòbils, o qualsevol altre objecte metàl·lic.
 6. Introduir-hi substàncies aromatitzants o productes inflamables.
 7. Està totalment prohibit, llençar-se a la piscina, banyeres d’hidromassatge, etc. Cal dutxar-se primer.

ES RECOMANA:

 1. Evitar l’accés al bany de vapor durant un procés digestiu.
 2. Estar-s’hi entre 8-15 minuts.
 3. Beure aigua abans d’entrar-hi.
 4. No respirar pel nas, fer-ho per la boca i lentament.
 5. Sortir del bany de vapor si es té sensació de manca d’oxigen.
 6. Preguntar al personal tècnic o socorristes, qualsevol dubte en l’ús d’aquest servei.

EN FINALITZAR EL BANY DE VAPOR ES RECOMANA

 1. Refredar el cos; primer els peus i per últim el cap.
 2. Prendre’s 10 minuts de descans i relaxació.
 3. No utilitzar sabó ni cap altre producte.
 4. Utilitzar crema hidratant.

CAL EVITAR EL BANY DE VAPOR

 1. Si s’està afectat d’infeccions agudes (grips, etc.).
 2. Si s’està embarassada.
 3. Si s’ha estat operat recentment.
 4. Si es tenen hemorràgies de qualsevol mena.
 5. Si es pateix del cor i/o del ronyó.
 6. Si es pateix d’hipertensió arterial greu o hipotensió.
 7. Si es pateix de diabetis o d’èczemes a la pell.

AFORAMENT MÀXIM

La capacitat màxima és de 10 persones.

HORARIS

Dilluns-divendres:7 – 22 h (tancament instal·lació 22.30 h)
Dissabtes:8 – 20.30 h (tancament instal·lació 21 h)
Diumenges i festius:8 – 14.30 h (tancament instal·lació 15 h)

Per necessitats del servei, l’Ajuntament de Castelldefels pot canviar l’horari d’obertura i la disposició de la utilització del bany de vapor quan ho consideri oportú. Aquest horari pot modificar-se i/o reduir-se durant els mesos d’estiu, el Nadal i la resta de períodes vacacionals.

ÉS OBLIGATORI

 1. Seguir les indicacions del personal tècnic de la instal·lació.
 2. Dutxar-se amb aigua tèbia i eixugar-se bé abans d’entrar a la sauna.
 3. Accedir-hi amb roba de bany. No es pot, de cap manera, entrar-hi sense aquesta peça de roba o fer-la servir amb altres peces de roba no específiques per al bany.
 4. Col·locar una tovallola per seure o estirar-se. No es pot utilitzar cap producte de cosmètica, ja que no és gens recomanable i deteriora els seients.
 5. Cal consultar un professional mèdic si teniu alguna contraindicació, especialment en cas de patir hipertensió i/o cardiopaties.

NO ÉS PERMÈS

 1. L’accés als menors de 16 anys, dones embarassades, persones amb problemes vasculars, cardiopaties, etc.
 2. Introduir-hi substàncies o productes inflamables (esprais, colònies, alcohol, etc.)
 3. Afaitar-se, depilar-se, tallar-se les ungles, exfoliar-se, tenyir-se els cabells o qualsevol altra acció que generi restes.
 4. Deixar tovalloles o barnussos als bancs per assecar-los o guardar lloc por a altres persones.
 5. L’accés amb joies, anells, rellotges, penjolls, telèfons mòbils, o qualsevol altre objecte metàl·lic.
 6. Introduir-hi substàncies aromatitzants o productes inflamables.
 7. En sortir de la sauna, està totalment prohibit, llençar-se a la piscina, banyeres d’hidromassatge, etc. Cal dutxar-se primer.

ES RECOMANA

 1. Estar-s’hi entre 8-15 minuts.
 2. Evitar l’accés a la sauna durant un procés digestiu
 3. Beure aigua abundant per rehidratar-se.
 4. No respirar pel nas, fer-ho per la boca i lentament.
 5. Sortir de la sauna si es té sensació de manca d’oxigen.
 6. Preguntar al personal tècnic o socorristes, qualsevol dubte en l’ús d’aquest servei.

EN FINALITZAR LA SAUNA ES RECOMANA

 1. Refredar el cos; primer els peus i per últim el cap.
 2. Prendre’s 10 minuts de descans i relaxació.
 3. Utilitzar crema hidratant.
 4. Esperar entre 15 i 30 minuts per fer activitat física.

CAL EVITAR LA SAUNA

 1. Si s’està afectat d’infeccions agudes (grips, etc.)
 2. Si s’està embarassada.
 3. Si s’ha estat operat recentment.
 4. Si es tenen hemorràgies de qualsevol mena.
 5. Si es pateix del cor i del ronyó.
 6. Si es pateix d’hipertensió arterial greu.
 7. Si es pateix de diabetis o d’èczemes a la pell.

AFORAMENT MÀXIM

La capacitat màxima és de 10 persones.

HORARIS

Dilluns-divendres:7 – 22 h (tancament instal·lació 22.30 h)
Dissabtes:8 – 20.30 h (tancament instal·lació 21 h)
Diumenges i festius:8 – 14.30 h (tancament instal·lació 15 h)

Per necessitats del servei, l’Ajuntament de Castelldefels pot canviar l’horari d’obertura i la disposició de la utilització de la sauna quan ho consideri oportú. Aquest horari pot modificar-se i/o reduir-se durant els mesos d’estiu, el Nadal i la resta de períodes vacacionals.

ÉS OBLIGATORI

 1. Seguir les indicacions del personal tècnic de la instal·lació.
 2. Dutxar-se amb aigua tèbia i sabó i eixugar-se bé abans d’entrar-hi.
 3. Utilitzar roba de bany i casquet.
 4. Cal consultar un professional mèdic si teniu alguna contraindicació, especialment en cas de patir hipertensió i/o cardiopaties.

NO ÉS PERMÈS

 1. L’accés als menors de 16 anys, dones embarassades, persones amb problemes vasculars, cardiopaties, etc.
 2. Utilitzar sabó dins de la banyera.
 3. Afaitar-se, depilar-se, tallar-se les ungles, exfoliar-se, tenyir-se els cabells o qualsevol altra acció que generi restes.
 4. L’accés amb joies, anells, rellotges, penjolls, telèfons mòbils, o qualsevol altre objecte metàl·lic.
 5. Introduir-hi substàncies aromatitzants.

ES RECOMANA

 1. Estar-s’hi entre 8-15 minuts.
 2. Evitar l’accés a la banyera d’hidromassatge durant un procés digestiu.
 3. Sortir de la banyera d’hidromassatge si es té sensació de manca d’oxigen.
 4. Descansar i relaxar-se uns minuts quan finalitzi la sessió.
 5. Preguntar al personal tècnic o socorristes, qualsevol dubte en l’ús d’aquest servei.

CAL EVITAR LA BANYERA D’HIDROMASSATGE

 1. Si s’està afectat d’infeccions agudes (grips, etc.)
 2. Si s’està embarassada.
 3. Si s’ha estat operat recentment.
 4. Si es tenen hemorràgies de qualsevol mena.
 5. Si es pateix del cor i del ronyó.
 6. Si es pateix d’hipertensió arterial greu.
 7. Si es pateix de diabetis o d’èczemes a la pell.

AFORAMENT MÀXIM  

La capacitat màxima és de 8 persones.

HORARIS

Dilluns-divendres:7 – 22 h (tancament instal·lació 22.30 h)
Dissabtes:8 – 20.30 h (tancament instal·lació 21 h)
Diumenges i festius:8 – 14.30 h (tancament instal·lació 15 h)

Per necessitats del servei, l’Ajuntament de Castelldefels pot canviar l’horari d’obertura i la disposició de la utilització de la banyera d’hidromassatge quan ho consideri oportú. Aquest horari pot modificar-se i/o reduir-se durant els mesos d’estiu, el Nadal i la resta de períodes vacacionals.

ÉS OBLIGATORI

 1. Guardar el respecte necessari a les instal·lacions i tots els seus elements i evitar trencaments, usos indeguts i desperfectes.
 2. En cas de portar begudes, ha de ser en recipients hermètics i irrompibles.
 3. La utilització d’una tovallola per posar-la entre el seient de les màquines i el cos de l’usuari per tal de garantir-ne la higiene.
 4. Entrar a la sala amb calçat i roba esportiva. El calçat ha de ser diferent del carrer i preferentment de sola blanca.
 5. Deixar el material en el seu lloc un cop utilitzat.
 6. Eixugar les màquines després de la seva utilització.
 7. S’ha de fer un bon ús de les màquines de musculació i pes lliure i realitzar els exercicis per als quals estan dissenyades. Cal deixar el material ordenat, descarregar màquines i barres i desar les manuelles al seu lloc un cop finalitzats els exercicis.
 8. Les màquines cardiovasculars tenen un ús limitat a 30 minuts en cas d’haver-hi algú esperant per fer-les servir. No és permès reservar cap màquina, bicicleta, cinta de córrer, etc.

EDATS D’ACCÉS:

 1. L’accés a la sala de fitness és a partir dels 16 anys. No obstant això, a partir dels 14 i acompanyat d’un adult responsable es podrà fer ús de la maquinària d’exercicis cardiovasculars.

NO ÉS PERMÈS

 1. L’entrada amb banyador, xancletes, mullat, amb el tors nu, fumant, menjant o vestit de carrer. És obligatori l’ús de roba i calçat esportiu adient.
 2. No és permesa l’entrada de bosses de cap mena, recipients de vidre o llaunes.
 3. La realització de fotos i vídeos.
 4. Utilitzar cremes, olis, etc. que puguin deixar residus en els aparells.

ES RECOMANA

 1. Adreçar-se al monitor per a qualsevol dubte que es pugui tenir. Si es desitja una programació personalitzada per a fer musculació, cal demanar-ho al monitor.
 2. Fer un escalfament general amb exercicis aeròbics i estiraments durant un període mínim de 10 minuts.
 3. Beure aigua, uns 200 ml cada 15 o 20 minuts durant la realització d’activitats aeròbiques d’intensitat mitjana.
 4. No baixar de les màquines en funcionament.
 5. Si l’aparell que es necessita l’està fent servir un altre usuari, intenteu posar-vos d’acord per poder fer l’exercici de forma rotativa amb ell. Cap aparell és d’ús exclusiu per a ningú.

AFORAMENT MÀXIM

La capacitat màxima és de 100 persones.

ÉS OBLIGATORI

 1. Guardar el respecte necessari a les instal·lacions i tots els seus elements i evitar trencaments, usos indeguts i desperfectes.
 2. Demanar indicacions i permisos al PAU per a l’ús de qualsevol dependència de la instal·lació.
 3. Utilitzar els vestidors assignats pel PAU.
 4. Venir acompanyat per un responsable perquè un grup pugui accedir als vestidors . Fer-ne un ús correcte i deixar-los en bones condicions d’higiene i neteja.
 5. Per als equips que venen de fora o lloguers, lliurar les claus dels vestidors als responsables del grup, els quals han de dipositar un document identificatiu i un telèfon de contacte a recepció fins al retorn de les claus.
 6. Els usuaris són responsables dels desperfectes que causin a les instal·lacions. En el cas de menors, seran els pares/mares/tutors els qui assumiran totes les responsabilitats que el comportament dels infants i menors d’edat puguin ocasionar.

NO ÉS PERMÈS

 1. Menjar als passadissos i als vestidors (incloent-hi aliments que generin deixalles).
 2. Introduir objectes de vidre o de qualsevol altre material que no sigui irrompible.
 3. Depilar-se, tallar-se les ungles, exfoliar-se, tenyir-se els cabells o qualsevol altra acció que generi restes.
 4. Escalfar amb pilota ni als vestidors ni als passadissos ni a la pista abans de la seva hora d’utilització.
 5. Baixar als vestidors ni al terreny de joc a les persones que no utilitzin la instal·lació (acompanyants, públic…).

ES RECOMANA

 1. Utilitzar xancletes per motius d’higiene.
 2. Fer ús dels armaris per dipositar els objectes personals.
 3. No deixar objectes de valor als vestidors. L’AJC no es fa responsable dels objectes perduts, oblidats o sostrets al Complex.
 4. Fer un bon ús de l’aigua i dutxar-se el temps necessari.

ALTRES

L’AJC es reserva el dret de poder canviar la distribució dels vestidors o la utilització d’armaris de grup a fi de millorar el funcionament general de la instal·lació.

ÉS OBLIGATORI

 1. Seguir les indicacions del personal tècnic de la instal·lació.
 2. Portar aigua en recipients hermètics i irrompibles.
 3. Portar tovallola, roba i calçats adequats.
 4. Ajustar el seient i el manillar de forma correcta.
 5. Guardar el respecte necessari a les instal·lacions i tots els seus elements. Evitar trencaments, usos indeguts i desperfectes.
 6. En acabar la classe eixugar la bicicleta, amb paper que hi haurà a la sala.
 7. Respectar el sistema d’inscripció establert pel CEM.

EDATS D’ACCÉS:

 1. L’accés a la sala de ciclisme d’interior és a partir dels 16 anys. No obstant això, s’hi podrà accedir a partir dels 14 acompanyat d’un adult responsable.

NO ÉS PERMÈS

 1. L’accés a la sala a menors de 14 anys.
 2. Accedir a la sala de ciclisme indoor sense la presència del personal tècnic corresponent, a excepció de les sessions virtuals programades.
 3. Incorporar-se a qualsevol sessió si han passat 10 minuts des de l’hora d’inici. La persona usuària s’haurà d’esperar a entrar a la sala fins que la sessió anterior acabi.
 4. Entrar-hi amb banyador, xancletes, roba i calçat de carrer, o anar amb el tors nu.
 5. Entrar-hi bosses, ampolles de vidre, llaunes o menjar a la sala.
 6. La realització de fotos o vídeos en aquest espai, sense el consentiment de la direcció de l’equipament.
 7. Reservar la bicicleta de ciclisme indoor per a altres persones.
 8. Assistir o prescriure’s a dues sessions consecutives en cas d’ocupació màxima.

ES RECOMANA

 1. Presentar-se al monitor quan sigui la primera classe que es realitza, per tal que aquest pugui estar especialment atent a les noves incorporacions i fer un suport inicial per a la bona pràctica de l’activitat.
 2. Beure aigua, seguint les indicacions del tècnic.
 3. Es recomana l’ús de culots per a la pràctica del ciclisme d’interior.

AFORAMENT MÀXIM

La capacitat màxima és de 36 persones.

ALTRES

 1. Tenen preferència les persones que no han fet la sessió anterior.
 2. 2El quadre d’activitats pot variar per necessitats tècniques. Tant les activitats proposades com els tècnics que les imparteixen poden canviar per necessitats del servei.
 3. Aquests horaris poden modificar-se i/o reduir-se durant els mesos d’estiu, Nadal i la resta de períodes vacacionals.
 4. Per necessitats del servei, l’AJC pot canviar l’horari d’obertura i la disposició del servei quan ho consideri oportú.

ÉS OBLIGATORI

 1. Seguir les indicacions del personal tècnic de la instal·lació.
 2. Portar aigua en recipients hermètics i irrompibles.
 3. Portar tovallola, roba i calçats adequats.
 4. El material utilitzat cal tornar-lo al seu lloc una vegada acabada la sessió.
 5. Guardar el respecte necessari a les instal·lacions i tots els seus elements i evitar trencaments, usos indeguts i desperfectes.
 6. Respectar el sistema d’inscripció establert pel CEM.
 7. Dirigir-se al tècnic responsable de l’activitat, en cas de ser la primera classe que es realitza.

EDATS D’ACCÉS:

 1. L’accés a la sala és a partir dels 16 anys. No obstant això, s’hi podrà accedir a partir dels 14 acompanyat d’un adult responsable o en activitats específicament indicades.

NO ÉS PERMÈS

 1. L’accés a la sala a menors de 14 anys.
 2. Incorporar-se a qualsevol sessió si han passat 10 minuts des de l’hora d’inici. La persona usuària s’haurà d’esperar a entrar a la sala fins que la sessió anterior acabi.
 3. Entrar-hi amb banyador, xancletes, roba i calçat de carrer, o anar amb el tors nu.
 4. Entrar-hi bosses, ampolles de vidre, llaunes o menjar.
 5. La realització de fotos o vídeos en aquest espai, sense el consentiment de la direcció de l’equipament.
 6. Accedir a la sala sense la presència del personal tècnic corresponent, a excepció de les sessions virtuals programades.
 7. Reservar espai o material per a altres persones.
 8. Assistir o preinscriure’s a dues sessions consecutives en cas d’ocupació màxima.

AFORAMENT MÀXIM

La capacitat màxima serà en funció de l’activitat.

ALTRES RESERVA D’ACTIVITAT

 1. Tenen preferència les persones que no han fet la sessió anterior.
 2. L’edat mínima per accedir a les activitats és de 16 anys.
 3. És imprescindible, si es pateix qualsevol problema físic (desviació d’esquena, asma, etc.) que s’informi durant el procés de l’alta o al PAU en el moment del diagnòstic per poder completar la fitxa personal. També cal portar un certificat mèdic i una diagnosi on es reflecteixi la importància de la malaltia.
 4. El quadre d’activitats pot variar per necessitats tècniques. Tant les activitats proposades com els tècnics que les imparteixen poden canviar per necessitats del servei.
 5. Aquests horaris poden modificar-se i/o reduir-se durant els mesos d’estiu, Nadal i la resta de períodes vacacionals.
 6. Per necessitats del servei, l’Ajuntament de Castelldefels pot canviar l’horari d’obertura i la disposició del servei quan ho consideri oportú.

RÈGIM SANCIONADOR i SANCIONS

Les persones titulars dels establiments oberts al públic, les organitzadores d’espectacles públics i de les activitats recreatives, o els responsables designats pels titulars, estan obligats a denegar l’accés en els supòsits següents:

 1. A les persones que vulguin accedir una vegada superat l’aforament màxim autoritzat.
 2. A les persones que manifestin actituds violentes o què incitin públicament a l’odi, la violència o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió o opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal i, en especial, a les que es comportin de forma agressiva o provoquin disturbis a l’exterior o l’entrada del CEM. A les que portin armes o objectes susceptible de ser utilitzats com a tals i a les que portin roba, objectes o símbols que incitin a la violència o suposin apologia d’activitats contràries als drets fonamentals reconeguts a la Constitució.
 3. A les persones que mostrin símptomes d’embriaguesa o que estiguin consumint drogues o substàncies estupefaents o mostrin símptomes d’haver-ne consumit.

Per fixar la gravetat de les sancions s’atendrà a:

 1. La intencionalitat de la persona infractora.
 2. La naturalesa de la falta comesa.
 3. Perillositat que impliqui la infracció.
 4. La transcendència social dels fets.
 5. Reincidència o reiteració en infraccions del mateix tipus.
 6. Altres circumstàncies atenuants o agreujants que concorrin, segons la gravetat de la infracció.

En tot cas, les sancions que s‘imposin, ho seran sense perjudici de l’exigència a l’autor de les faltes, de la reparació dels danys o perjudicis que en el seu cas procedeixin, de conformitat amb les disposicions legals oportunes. Les infraccions poden ser lleus, greus i molt greus.

Es consideren faltes lleus les infraccions següents:

 1. Incomplir les obligacions recollides al present reglament relatives a l’ús de les instal·lacions, mobiliari, etc., quan no comportin danys a aquests.
 2. Negar-se a seguir les instruccions i/o indicacions del personal de servei en relació amb l’ús correcte de les instal·lacions i en el funcionament de les activitats, així com dels espais i/o elements de les instal·lacions.
 3. Incomplir la normativa higiènica.
 4. La resta de prohibicions contingudes en aquest reglament i que no estiguin tipificades com a infraccions greus o molt greus.
 5. Incomplir els horaris de funcionament de les instal·lacions quan comporti afectació a la resta d’usuaris / àries o al servei.
 6. Facilitar l’accés a les instal·lacions a altres persones mitjançant el dispositius d’accés de caràcter personal i intransferibles com són les polseres i/o targetes.
 7. Accedir a les instal·lacions sense autorització.

Es consideren faltes greus les infraccions següents:

 1. Incomplir les obligacions recollides al present reglament relatives a l’ús de les instal·lacions, quan comportin danys a aquests.
 2. Faltar el respecte a la resta d’usuaris i/o al personal que presta el servei en les instal·lacions.
 3. Negar-se a abandonar la instal·lació, quan ho requereixi el personal, per haver incomplert el reglament.
 4. Les infraccions que, tipificades com a lleus, causin danys greus a les instal·lacions, perjudicis greus a altres usuaris/àries o pertorbin greument la marxa dels serveis i que no es trobin qualificades de molt greus.
 5. La reincidència de 3 faltes lleus, dins del període 6 mesos, es consideren falta greu.

Es consideren faltes molt greus, les següents:

 1. Cometre 2 faltes greus en el termini de 2 mesos.
 2. La pertorbació rellevant de la convivència que afecti de manera greu, immediata i directa a la tranquil·litat o als drets legítims d’altres persones o al normal desenvolupament de les activitats.
 3. Proferir insults i/o amenaces a la resta d’usuaris i/o al personal que presta el servei a les instal·lacions.
 4. Utilitzar les IEM per a finalitats diferents a les esportives, sense l’autorització corresponent.
 5. Les infraccions tipificades com a greus quan causin danys molt greus a les instal·lacions, perjudicis molt greus a altres usuaris o pertorbin greument la marxa dels serveis.
 6. La reincidència de 2 faltes greus, dins un període de 6 mesos, es considerarà falta molt greu.

Seran responsables directes de les infraccions d’aquest reglament:

 1. Les persones autores materials de les infraccions, sigui per acció o omissió, tret dels supòsits que siguin menors d’edat o que concorri en ells alguna causa legal d’inimputable. En aquest cas, en respondran els pares, les mares, els tutors, les tutores o aquelles persones que posseeixin la custòdia o guarda legal.
 2. Les entitats o les persones responsables de l’usuari, quan l’infractor/a realitzi l’activitat formant part d’un col·lectiu, seran també responsables de les infraccions que aquella persona realitzi.
 3. Les persones titulars d’autoritzacions o llicències, quan, amb motiu de l’exercici d’un dret que se’ls ha concedit, cometin una de les infraccions especificades en aquest reglament.
 4. Els usuaris seran responsable de la custòdia dels seus objectes personal dins de les instal·lacions i en tot moment. L’AJC no es farà càrrec de la pèrdua o sostracció dels mateixos.

La declaració de responsabilitat per infracció i l’aplicació de la mesura corresponent no evitaran, en cap cas, l’obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis causats.

Les mesures poden ser:

 1. L’expulsió de les instal·lacions, o qualsevol altra mesura encaminada a garantir la seguretat i l’ordre en el servei. Podrà fer-se efectiva pels responsables dels centres o per qualsevol treballador de les instal·lacions en cas d’absència d’aquests, sense perjudici de poder proposar a la regidoria d’esports l’adopció de les altres mesures previstes en aquest article o requerir la presència de la policia local si la gravetat del cas així ho exigeix, sense perjudici de les posteriors accions que siguin aplicables al cas.
 2. L’expulsió de les instal·lacions tindrà caràcter immediat i la seva durada afectarà a la resta de la jornada en què es produeixi el fet que motiva l’aplicació d’aquesta mesura.
 3. La suspensió de la condició d’usuari, que podrà ser executada pel responsable de l’IEM, es farà en cas d’incompliment greu de les condicions d’ús previstes a l’article anterior. Les mesures que es preveuen en aquest article s’aplicaran sens perjudici de les accions disciplinàries, civils o penals que corresponguin segons la legislació vigent. La retirada de l’accés a la IEM, no dóna dret a la devolució de pagaments o de les taxes efectuades.

Per fixar la gravetat de les sancions s’atendrà a:

 1. La intencionalitat de la persona infractora.
 2. La naturalesa de la falta comesa.
 3. Perillositat que impliqui la infracció.
 4. La transcendència social dels fets.
 5. Reincidència o reiteració en infraccions del mateix tipus.
 6. Altres circumstàncies atenuants o agreujants que concorrin, segons la gravetat de la infracció.
 7. Qualsevol altre gravetat que l’Ajuntament de Centelles consideri de rellevància.

En tot cas, les sancions que s‘imposin, ho seran sense perjudici de l’exigència a l’autor de les faltes, de la reparació dels danys o perjudicis que en el seu cas procedeixin, de conformitat amb les disposicions legals oportunes.

La sanció pot portar, a més de la suspensió de l’autorització. La sanció aplicable es determinarà, d’acord amb el principi de proporcionalitat, atenent la intencionalitat en l’actuació de l’interessat, la naturalesa dels perjudicis ocasionats, la perillositat del fet, la transcendència social, la reiteració i la reincidència. Les infraccions a que es refereix els articles anteriors seran corregides mitjançant l’aplicació de les sancions següents:

 1. Per a infraccions molt greus: La prohibició d’accedir a les instal·lacions fins a un màxim de dos anys.
 2. Per a infraccions greus: La prohibició d’accedir a les instal·lacions durant un període de quinze dies a sis mesos.
 3. Per a infraccions lleus: Des d’una amonestació per escrit a la prohibició d’accedir a les instal·lacions fins a 14 dies.
 1. Per a la imposició de les sancions molt greus, s’haurà de seguir un procediment amb audiència prèvia de l’interessat i el resoldrà l’òrgan municipal competent. Prèviament, la persona responsable de la instal·lació haurà posat en coneixement del departament corresponent els fets succeïts i la identificació del presumpte responsable. El procediment per imposar les sancions serà el que estableix el Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del procediment per a l’exercici de la Potestat sancionadors.
 2. Els incompliments lleus i greus es corregiran amb advertència per escrit o la pèrdua de la condició de persona usuària per un període que anirà des d’un dia fins a sis mesos. Per a la imposició de les correccions de infraccions lleus i greus serà competent el cap de la Secció d’Esports. Un cop rebut el comunicat d’incidència iniciat pel personal responsable del CEM, valorarà la infracció atenent als criteris establerts en aquest apartat i comunicarà per escrit la sanció corresponent. Aquesta sanció es notificarà personalment a l’usuari a les instal·lacions del CEM o al correu electrònic que hagi facilitat en el moment de la inscripció. Si no és possible la notificació a través d’aquests mitjans es notificarà per correu ordinari.
Back To Top