skip to Main Content
936 641 054 esports@castelldefels.org
COvid 19 Protocol CEM Can Roca

Fem natació amb seguretat: protocol covid-19 CEM Can Roca

Tornen les activitats programades de natació i salut per adults i infants al CEM Can Roca amb la nova normalitat i els protocols de mesures de prevenció contra la Covid-19 molt i molt presents. És obligatòria la presentació signada de la declaració responsable d’adults o menors abans de començar qualsevol activitat. Podeu descarregar el model a continuació.

A què obliga la declaració responsable?

La declaració responsable és un document que declara que, en el cas de menors, durant els darrers 14 dies i en el moment d’iniciar-se l’activitat programada no presenta cap simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

Que no ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives, ni ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia, entre d’altres.

D’altra banda, la declaració fa constar que en cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per COVID-19, s’ha consultat amb el/la seu/va pediatra les implicacions derivades de l’assistència al CEM Can Roca.

Els pares i mares es fan també responsables de prendre la temperatura al seus fills abans de sortir de casa per anar al CEM Can Roca i que, en el
cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no assistirà al centre.

Per últim, es fa esment a l’obligació d’informar al CEM Can Roca de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb el CEM davant de qualsevol incidència.

Protocol prevenció Covid-19 a les activitats dirigides:

Descarrega el protocol de mesures de prevenció COVID-19

Entrada/ Sortida

 • Accés pel carrer del Castanyer s/núm, porta de “GRUPS” (dreta).
 • Presentació a la porta 15 minuts abans de l’hora d’inici del curset.
 • A l’entrada és obligatori la desinfecció de mans i pressa de temperatura, que es realitza de forma automàtica amb una càmera tèrmica instal·lada a l’accés.
 • Cal entrar de forma endreçada d’un en un.
 • És obligatori l’ús de mascareta fins a l’inici de l’activitat a peu de piscina (inclòs a vestidors).
 • No és permès l’accés d’acompanyants, únicament els que coparticipen a l’activitat (un adult per nadó de 4 a 36 mesos).
 • Es prega màxima puntualitat per facilitar la coordinació d’accessos.
 • La recollida dels cursetistes es fa a la mateixa porta, a partir de 10 minuts de la finalització del curset, esglaonadament per grups cada 5 minuts, segons quadrant horari exposat a l’entrada.

Vestidors

 • Distància d’1,5m (respectar indicacions dels bancs). És obligatori l’ús de mascareta.
 • Cal deixar les motxilles penjades per facilitar la neteja de l’espai entre cursets.
 • No es permet l’accés d’acompanyants, es preveuen monitors de vestidors amb els grups de 3 a 6 anys, que garantiran el bon funcionament i seguiment de les mesures, així com ajudar a canviar als participants que tenen menor autonomia.
 • Els participants han d’estar als vestidors fins que el monitor responsable els reculli per anar a la piscina.
 • Les dutxes dels vestidors estan deshabilitades per minimitzar riscos de contagi. La dutxa per esbandir el clor després de la pràctica, es fa a les dutxes que hi ha a peu de piscina, sota el control i supervisió del socorrista i tècnic responsable.

Pràctica esportiva

 • No és garantida la distància de seguretat en grups d’iniciació.
 • Els temps de pràctica poden veure’s reduïts pel seguiment dels protocols.
 • Pel que fa a la desinfecció del material, l’aigua clorada i sota els criteris de PH establerts, ja són un medi de desinfecció que inactiva el virus.
 • Les ràtios de grups s’han adaptat a les característiques dels espais, reduint-los.
 • La metodologia de les sessions evita el contacte entre participants, per aquest motiu majoritàriament es duen a terme les sessions seguint una metodologia de caire utilitari i amb activitats complementàries durant l’espera fora de l’aigua.
 • Malgrat que durant tota l’estança a la instal·lació es prenen totes les mesures higièniques i de seguretat possibles per a la prevenció del contagi de la COVID-19 (distanciament, mascareta, pressa de temperatura i rentat de mans) donat que durant el temps a piscina no es possible portar la mascareta durant la totalitat de l’activitat, i amb l’objectiu de garantir al màxim la seguretat dels participants, els cursets es consideraran grups estrets de convivència. Per tant, si un dels participants resulta positiu en una prova de PCR, aquest ho haurà de comunicar a la major brevetat possible a la direcció del CEM Can Roca i el grup haurà de restar en quarantena o seguir les indicacions del centre sanitàri de referència.

Recomanacions a participants

 • Portar una bossa on guardar la mascareta abans d’entrar a l’aigua.
 • Portar roba i calçat que faciliti el canvi a vestidors.
 • Marcar amb nom la roba en el cas dels més petits.

Neteja de vestidors i condicions de seguretat a les piscines

 • Es desinfecten bancs i zones de contacte segons protocol del CEM Can Roca a les entrades i sortides dels grups per garantir l’accés a un espai net.
 • Les condicions de seguretat a piscina estan recollides al punt 4 del Protocol d’Autocontrol COVID-19 del CEM Can Roca.

Per qualsevol consulta o tràmit administratiu, pot contactar amb la Secció d’esports a través dels següents canals:

 • Per correu electrònic: abonats.esports@castelldefels.org
 • De manera presencial amb cita prèvia: www.castelldefels.org/esports/citaprevia
 • Per telèfon: 936641054 / 664242892

Descarrega el Protocol general Anti-Covid-19 del CEM Can Roca

Back To Top